Proč s dětmi mluvit o alkoholu?

Interaktivní přednášky na základních školách už deset let úspěšně podporují prevenci konzumace alkoholu mladistvými. Tyto lekce přispívají k šíření informací o účincích alkoholu a rizicích spojených s jeho užíváním v mladém věku.

Pozitivní dopady přednášek dokládá jak pokles konzumace alkoholu mezi mladistvými, tak dobrá informovanost o poskytnutí pomoci. Podle dotazníkového šetření by se v modelové situaci správně zachovalo 80 % dětí a dalších 15 % by se snažilo poskytnout alespoň nějakou pomoc.
Proč je tedy nutná obezřetnost přístupu k alkoholu? „Alkohol je specifická potravina, se kterou je nutné i tak zacházet. Stejně jako stravovací návyky, i přístup k alkoholu se v člověku formuje už od dětství. Preventivní program Pobavme se o alkoholu dětem v nekritičtějším věku (13 let) předává informace o alkoholu, rizicích spojených s jeho užíváním a odpovídá na otázky, které děti zajímají,“ vysvětluje Vladimír Darebník, výkonný ředitel Unie výrobců a dovozců lihovin, a dodává: „Prevence je velmi důležitá a jsem přesvědčen, že u dětí nezastupitelná. Jakákoliv represe totiž vzbuzuje zvědavost, a ta může být u dětí velmi nebezpečná.“
Během desetileté existence projektu „Pobavme se o alkoholu“ se přednášek zúčastnilo více než sto tisíc dětí. Lekce jsou určeny žákům sedmých tříd základních škol a přispívají k tomu, že děti nemají potřebu s alkoholem experimentovat a uvědomují si, jaká by pro ně mohl mít rizika. Účelnost preventivních programů potvrzují statistiky. Ze studie ESPAD, ale i z dat WHO vyplývá, že konzumace alkoholu u mladistvých v posledních letech klesá a průměrný věk při první zkušenosti s alkoholem naopak roste.
„Ve školách se již delší dobu a koncepčně pracuje s prevencí patologických jevů. Přednášky, besedy a edukační programy dostávají adekvátnější prostor a přispívají tak k odsouvání věku, v němž děti a mladiství začínají pít. I lepší životní úroveň dnešní společnosti nebo módní životní trendy zaměřené na zdravý životní styl tomuto jevu prospívají,“ komentuje situaci jeden z lektorů, Václav Buchta. Přesto se Česká republika stále nachází nad evropským průměrem v četnosti pití alkoholu mladistvými. Nutnost prevence je v tomto ohledu nezpochybnitelná.

Během 10 let se mnohé změnilo
Lektoři přednášek „Pobavme se o alkoholu“ dětem v sedmých třídách základních škol předávají základní informace o alkoholu a snaží se s nimi pobavit o jejich vlastních zkušenostech. „Vnášíme do výuky nový prvek a zpestření. Učitelé se zajímají o společenské jevy mnohem výrazněji než před deseti lety. Školy nám důvěřují a obracejí se na nás samy,“ říká Josef Šedivý z organizace Sananim, která projekt od začátku realizuje.
Také chování a návyky dětí se za posledním desetiletí v mnohém změnily. Dnes školáky během přednášek více zajímá například to, jak alkohol funguje, co se děje s tělem pod vlivem alkoholu, a jak poskytnout první pomoc, když to někdo v jejich okolí s alkoholem přežene.
Mladí lidé se také mnohem méně ostýchají vyhledat pomoc, čemuž výrazně napomáhá dostupnost a dohledatelnost informací na internetových portálech a webech. Také v rámci přednášek jsou děti více otevřenější. Často s lektory diskutují, kladou konstruktivní dotazy a svěřují se s osobními zážitky.

Zkušenosti mladistvých s alkoholem se liší o podle místa bydliště
Značné rozdíly ve zkušenostech s konzumací alkoholu mezi mladistvými lze podle lektorů pozorovat v závislosti na místě bydliště. Zde platí, že především ve větších městech jsou mladiství zkušenější než děti žijící na vesnici. Velkou roli ve vztahu dospívajících k alkoholu hraje výchova a vztahy, ve kterých se mladý člověk pohybuje. Podle dotazníkového šetření se však komunikace v rodinách na toto téma výrazně zlepšila. Právě s rodinnými příslušníky se děti o alkoholu baví nejčastěji, na druhém místě figurují kamarádi a škola.

Další fakta, ale také základní informace určené pro rodiče, děti i učitele je možné najít na webových stránkách www.pobavmeseoalkoholu.cz.